INHOUD

Algemeen
1.1 Inleiding
1.2 Gegevens YoChild Nederland
1.3 Bestuur YoChild Nederland

Doelstelling en visie
2.1 Doelstelling YoChild Nederland
2.2 Strategie en uitvoering YoChild Nederland

Financieel
3.1 Administratie
3.2 Inkomsten
3.3 Uitgaven
3.4 Bezittingen
3.5 Begroting

ALGEMEEN

1.1 Inleiding

In Oeganda is de organisatie YoChild-Africa actief. Zij hebben de doelstelling om binnen onderontwikkelde gemeenschappen te werken aan een toekomst die perspectief biedt op zelfontplooiing en zelfstandigheid, gefocust op kansarme kinderen. Met een langdurige aanwezigheid binnen deze gemeenschappen levert deze organisatie een structurele bijdrage aan de verbetering van de gemeenschappen in Oeganda. De stichting YoChild Nederland is opgericht om dit werk financieel te ondersteunen.

1.2 Gegevens YoChild Nederland

De gegevens van de Nederlandse stichting zijn:
Naam: YoChild Nederland
KvK: 70659389
RSIN: 858411386
Vestigingsadres: Beethovenlaan 510, 8031 CH te Zwolle
Telefoonnummer: +31 644805522
Mailadres: info@yochildafrica.nl
Bankrek.nr: NL06 INGB 0008 3081 56

Stichting YoChild Nederland heeft de ANBI status.

1.3 Bestuur YoChild Nederland

YoChild Nederland heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden:
Voorzitter: Annet de Jonge
Penningmeester: Wilfred van den Bosch
Secretaris: Gert Poetsma

De bestuursleden zijn periodiek aftredend volgens rooster, maar kunnen onbeperkt worden herkozen en herbenoemd.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een redelijke vergoeding van de onkosten die ze maken voor YCN.

DOELSTELLING EN VISIE

2.1 Doelstelling YoChild Nederland

De stichting heeft tot doel:

  1. ondersteuning te bieden aan kansarmen en hulpbehoevenden in de Oegandese samenleving. 
  2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaand genoemde in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  3. te handelen in overeenstemming met de doelstelling en visie van YoChild-Africa, Non-Profit Organization te Kampala, Oeganda.

YoChild Nederland verwezenlijkt haar doelen door YoChild-Africa te ondersteunen met financiële middelen. Dit verwezenlijkt zij onder meer door fondsen te werven die ten goede komen aan YoChild-Africa (YCA), activiteiten te organiseren die de projecten van YCA onder de aandacht brengt van donoren en belangstellenden, activiteiten te organiseren om de betrokkenheid bij de projecten van YCA te vergroten.

2.2 Strategie en uitvoering YoChild Nederland

In 2023-2026 willen we verdere bekendheid geven aan het bestaan van YCA en YCN met gebruikmaking van sociale media en mond-op-mond reclame. 

Ook willen we vanaf 2024 de contacten vast verbinden aan onze organisatie en onze contacten doelgroepsgewijs met gerichte activiteiten uitbreiden. Met een groei van de vaste lasten van YCA, willen we de vaste basis van inkomsten van YCN vergroten en daarmee financieel meer stabiliteit creëren binnen de stichting.

De FaceBook pagina van YoChild Nederland wordt “up to date”  gehouden en gebruikt om de activiteiten van YCN te promoten, aandacht te geven aan het werk van YCA en om contacten met donateurs te leggen en te onderhouden.

We organiseren workshops en bijeenkomsten waaraan mensen tegen betaling kunnen deelnemen. Op deze workshops en bijeenkomsten wordt met woord en beeld aandacht besteed aan het werk van YCA. Door deze en andere activiteiten, waaronder groepsreizen, proberen we mensen te werven om op maandelijkse basis het werk van YCA te ondersteunen.

Er worden contacten gelegd via bedrijfskringen met het doel om bedrijven projecten van YCA te laten sponsoren of adopteren. Ook wordt gezocht naar manieren om bedrijven ter plekke kennis te laten maken met de projecten van YCA.

YoChild Nederland zal in de deze jaren ook fondsenwerven voor een specifiek project van YoChild-Africa: de bouw van YoChild Nursery & Primary School. Ondermeer zullen we Foundations aanschrijven om fondsen te werven voor de basisschool.
De begroting voor dit project is in dit beleidsplan achterwege gelaten, maar kan worden opgevraagd via info@yochildafrica.nl.

FINANCIEEL

3.1 Administratie

De penningmeester van de stichting zal de administratie voeren. Hij zal maandelijks bijhouden of er verschuivingen zijn ten opzichte van de begroting. Deze verschuivingen worden gecommuniceerd met de overige bestuursleden via de reguliere vergaderingen. De penningmeester ziet er op toe dat grote afwijken meteen worden besproken. Financiele verslagen van inkomsten en uitgaven worden op formele bestuursvergaderingen door de andere bestuursleden gecontroleerd.

3.2 Inkomsten

De inkomstenbronnen van de stichting bestaan uit: 
– Giften en donaties van betrokken individuen, bedrijven en instellingen.
– Erfstellingen, legaten en schenkingen.
– Eventuele andere verkrijgingen en baten

3.3 Uitgaven

Minimaal 90% van de inkomsten wordt een op een overgemaakt naar YoChild-Africa. Deze inkomsten worden gebruikt om de verschillende projecten van YoChild-Africa draaiende te houden en verder uit te breiden. YoChild-Africa verantwoordt haar uitgaven vanuit de inkomsten van YCN richting YoChild Nederland door middel van een financieel overzicht.

Overige middelen worden onder andere gebruikt voor administratieve kosten in Nederland en fondswervende activiteiten.

3.4 Bezittingen

De stichting heeft op dit moment nog geen bezittingen.

3.5 Begroting

Hieronder vindt u de begroting van het jaar 2024, 2025 en 2026.